Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Mediationpraktijk de Werkplaats: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, haar vertegenwoordigers en gecontracteerden.
 • Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon/personen voor wie Mediationpraktijk de Werkplaats zich inspant om de afgesproken diensten te verlenen.
 • Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) die Mediationpraktijk de Werkplaats voor uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
 • Overeenkomst: De schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Opdrachtgever en Mediationpraktijk de Werkplaats.
 • Partij(en): De natuurlijke of rechtspersonen die een conflict willen oplossen door mediation.
 • MfN: Mediators federatie Nederland

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts-)handelingen, aanvragen, offertes, Opdrachten en Overeenkomsten door Mediationpraktijk de Werkplaats ten behoeve van Opdrachtgever, inclusief eventuele vervolgopdrachten. In geval van strijdigheid tussen hetgeen afzonderlijk tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen en de Algemene Voorwaarden, prevaleert het afzonderlijk schriftelijk overeengekomen.
 2. Op alle door Mediationpraktijk de Werkplaats uitgevoerde mediations zijn het MfN reglement en de MfN klachtenregeling van toepassing. Het MfN reglement maakt integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden van Mediationpraktijk de Werkplaats.
 3. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van opdrachtgever wordt door Mediationpraktijk de Werkplaats uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene Voorwaarden of van de Overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand indien er overeenstemming is over de Opdracht en dit schriftelijk is bevestigd. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Indien het belang van de Opdrachtgever vergt dat er onverwijld een aanvang met de werkzaamheden wordt gemaakt, wordt de Opdracht geacht te zijn aanvaard doordat Mediationpraktijk de Werkplaats met de door de Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden feitelijk een aanvang heeft gemaakt.
 3. De aanvaarde Opdracht leidt tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting.

Artikel 4. Declaratie

 1. Voor de uitvoering van een Overeenkomst is de Opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met het toepasselijk tarief vanwege omzetbelasting verschuldigd, tenzij (schriftelijk) anders is overeengekomen.
 2. Verrichte werkzaamheden en door Opdrachtgever te betalen kosten worden maandelijks achteraf aan de Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt, waarbij een betalingstermijn geldt van 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum. Mediationpraktijk de Werkplaats is gerechtigd na het verstrijken van de (fatale) betalingstermijn, zonder verdere ingebrekestelling, in die zin dat verzuim van rechtswege is ingetreden, aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op buitengerechtelijke incassokosten (welke kosten te begroten zijn op 15% van de hoofdsom).
 3. Mediationpraktijk de Werkplaats is op ieder moment gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de oudste declaratie, zonder dat daarvoor een (nadere) mededeling als bedoeld in artikel 6:127 BW vereist is.
 4. Ingeval de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan Mediationpraktijk de Werkplaats weigeren haar werkzaamheden uit te voeren en kan zij deze opschorten of staken. Mediationpraktijk de Werkplaats is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting of staking van de werkzaamheden op deze grond.

Artikel 5. Reclames

 1. Reclame met betrekking tot verzonden facturen dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Mediationpraktijk de Werkplaats kenbaar te worden gemaakt.
 2. Reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, tenzij Mediationpraktijk de Werkplaats zulks aan Opdrachtgever kenbaar maakt.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Mediationpraktijk de Werkplaats is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 6.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van Mediationpraktijk de Werkplaats beperkt tot maximaal het totaal gefactureerde bedrag.
 3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
 4. Indien en voor zover er behoefte is aan expertise van derden ten behoeve van de mediation, zal deze opdracht rechtstreeks door Opdrachtgever aan deze derde worden gegeven. Facturen van derden komen direct voor rekening van Opdrachtgever. Mediationpraktijk de Werkplaats zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de Opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Mediationpraktijk de Werkplaats is door de Opdrachtgever gemachtigd voorwaarden, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden gedongen, namens de Opdrachtgever te aanvaarden. Mediationpraktijk de Werkplaats is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Mediationpraktijk de Werkplaats indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij Opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart Mediationpraktijk de Werkplaats van alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van Mediationpraktijk de Werkplaats en/of één van haar medewerkers.

Artikel 7. Verhindering

Indien (één van) de partijen een (mediation)sessie niet uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt of niet verschijnt, wordt de sessie geacht te hebben plaatsgevonden en wordt het honorarium en de overige kosten in rekening gebracht.

Artikel 8. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Mediationpraktijk de Werkplaats is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen over de uitvoering van de Overeenkomst zullen eerst met mediation gepoogd te worden opgelost, alvorens deze voor te leggen aan de bevoegde rechter te Utrecht.